POLÍTICA DE PRIVACITAT

Recordi que abans de començar a utilitzar algun dels serveis o funcionalitats de la pàgina web de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana (d'ara en endavant, la WEB) ha de llegir aquesta política de privacitat i de galetes, així com les condicions generals d'ús. La web garanteix el compliment total de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, així com el Reglament general de protecció de dades 679/2016 i el Reial decret 3/2010, de 8 de gener , per la qual es regula l' Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l' Administració Electrònica.

 

RESPONSABLE DE LES DADES

El responsable del tractament és l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana

NIF: P0824800G

Adreça: carretera de la Sagrera, 3 08187-Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona

Telèfon: 938448025

Correu electrònic: dpd@ser.cat

 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS, FINALITAT DEL TRACTAMENT I CONSENTIMENT PER LA CESSIÓ DE LES DADES.

La base legal pel tractament de les seves dades té fonament en l'obtenció del seu consentiment, d'acord amb l'article 6.1. e) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, en el compliment d'una missió d’ interès públic i en l'exercici de els poders públics conferits al responsable del tractament, així com pel seu consentiment exprés previst a l'article 6.1. a). No obstant això, l'usuari ha de conèixer l'existència del dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

El responsable del tractament pot realitzar cessions de dades a terceres persones o entitats dependents de l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, com a registres públics, organismes municipals, i altres administracions públiques atenent al compliment íntegre de la missió pública encomanada per la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per tant, totes les cessions de dades es realitzaran en virtut del marc de protecció indicat per l'Agència Espanyola de protecció de dades, o en virtut de la missió pública de l' Administració.

 

RECOPIL·LACIÓ DE DADES I TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades rebudes per part de l'usuari es conservaran el temps necessari per gestionar la sol·licitud encomanada pel ciutadà o fins que la persona interessada exerceixi el seu dret de supressió.

No obstant això, existeix la possibilitat que es retinguin les seves dades personals si és raonablement necessari pel compliment d’ obligacions legals (incloent-hi les peticions de les forces de seguretat, Agència Tributària o SEPBLAC), reunir els requisits reglamentaris, resoldre disputes, mantenir la seguretat, evitar casos de frau i  d’ abús, aplicar les nostres condicions d'ús o complir la seva sol·licitud de donar-se de baixa dels futurs missatges que rebi de la web.


FINALITATS DE TRACTAMENT

ON RECOLLIM LES DADES
DADES RECOLLIDES
FINALITAT I BASE JURÍDICA
Butlletí electrònic - actualitat
Adreça electrònica
El lloc web recollirà les seves dades per tal d'enviar el nostre butlletí o per respondre a la consulta del ciutadà. Periòdicament rebrà un e-mail amb un resum del que es publiqui a la pàgina web.
La base jurídica és el consentiment exprés de l'usuari (art. 6.1. a) RGPD) i l’interès del responsable (art. 6.1 f) RGPD).

CATEGORIES DELS DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries pel desenvolupament dels serveis d'aquesta web i han estat seleccionades atenent al compliment de la legalitat vigent.

Col·laborem estretament amb tercers que poden ser destinataris de les seves dades personals, per exemple:

  • El nostre servidor de hosting o plataforma web.


EXERCICI DELS DRETS DE L’INTERESSAT

Una vegada que, com a usuari del lloc web, ens ha proporcionat les seves dades personals, la legislació vigent li atorga el següents drets com interessat en les seves dades:

  • Sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a la persona interessada.
  • Sol·licitar la rectificació o supressió.
  • Sol·licita la limitació del seu tractament.
  • Oposar-se al tractament.
  • Sol·licitar la portabilitat de les dades.
  • Rebutjar decisions individuals automatitzades

Per a l'exercici de qualsevol dels drets descrits, l'interessat ha d’enviar la sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del DNI, passaport o un altre document vàlid que identifiqui a l'usuari, a la següent adreça de correu electrònic: dpd@ser.cat. Així mateix, la sol·licitud ha de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'interessat, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui i, si escau, de la persona que el representi, petició concreta respecte dels drets detallats, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant.

L'exercici dels drets serà gratuït per la persona interessada, llevat que les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment pel seu caràcter repetitiu. En aquest cas, la persona responsable del tractament podria cobrar un preu raonable d'acord amb les despeses administratives que provoqui la sol·licitud o refusar atendre la petició realitzada.

 

RECLAMACIONS I EXERCICI DE DRETS

Els interessats poden adreçar les seves peticions a les Autoritats de protecció de dades, si consideren que existeix qualsevol irregularitat respecte del tractament que donem a les seves dades, a través de la tutela de drets.

Aquest canal de comunicació es pot fer a través del següent enllaç de l'Agència Espanyola de protecció de dades (AEPD):

http://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

 

COMUNICACIONS I PROMOCIONS COMERCIALS

D'acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la web no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per mitjans electrònics que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per part de l'usuari. En conseqüència, a cadascun dels formularis de la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, independentment de la informació comercial que puntualment es sol·liciti.

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la web es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les degudament.

  

MENORS D'EDAT

Com a norma general, la web no tractarà dades personals de menors de 14 anys, quan tingui coneixement d’aquest fet.

En el cas que el lloc web, durant la realització d’una activitat de control, descobreixi que ha recopilat de forma involuntària informació relativa a menors de 14 anys, activarà totes aquelles mesures necessàries que, com a prestador de serveis i responsable de tractament, tingui la obligació d’emprendre per tal d’ eliminar aquesta informació el més aviat possible, excepte en aquells supòsits que, per raó de la legislació aplicable, sigui necessari conservar-la.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Drets Digitals, els majors de 13 anys es troben legitimats per atorgar el seu consentiment, excepte en els supòsits en que la legislació exigeixi l’ assistència dels titulars de la seva pàtria potestat o tutela.

               

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de la web en la forma i per les finalitats indicades a la present política de privacitat.

 

CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

El lloc web es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de l’ indústria. En aquests casos, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb un termini raonable d’antelació a la seva aplicació.